English October 23, 2019
 
 

ÅÊÕá ÈäÇ

ÇáÚäæÇä: ÝáæÑÇ – ãÕÇäÚ ÇáÃåÑÇã ááæÑÞ – ÔÑßÉ ãÓÇåãÉ ãÕÑíÉ – ãÏíäÉ 6 ÃßÊæÈÑ – ÇáãäØÞÉ ÇáÕäÇÚíÉ ÇáÃæáí – ÞØÚÉ ÑÞã 194/195¡ ÇáÌíÒÉ¡ ãÕÑ.

ÇáÊáíÝæä: 0238201400 2+ / 38201070 2+ / 38201071 2+

ÇáãÍãæá: +2 01001742574 / +2 01227420024

ÇáÝÇßÓ: +20 238201110 / +2 38201500

ÇáÅÓã
ÇáÊáíÝæä
ÇáÅíãíá
ÇáÈáÏ
ÇáãÏíäÉ
ÇáãæÖæÚ
ÇáÑÓÇáÉ

The CAPTCHA image
Enter the 6 characters you see